Публікації

Показано дописи з травень, 2021

Нормативно-правові основи використання інформаційних технологій в дослідницькій діяльності.

  Словник термінів  👆    Інформаційні технології   – цілеспрямовані організовані сукупності інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування. Джерело:  Закон України «Про Національну програму інформатизації».  URL:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр#Text  (дата звернення 14.04.2021).   👆Інформаційно-комунікаційні технології   – сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для збирання, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів. Джерело:  Добровольська О. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дослідницькій діяльності студентів. URL :  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FIL