Нормативно-правові основи використання інформаційних технологій в дослідницькій діяльності.

 

Словник термінів 

👆    Інформаційні технології – цілеспрямовані організовані сукупності інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.

Джерело: Закон України «Про Національну програму інформатизації». 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр#Text (дата звернення 14.04.2021).

 

👆Інформаційно-комунікаційні технології – сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються для збирання, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних даних і матеріалів.
Джерело: Добровольська О. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дослідницькій діяльності студентів.
URLhttp://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pt_2013_1%281%29__50   (дата звернення 14.04.2021).


👆 Наука – сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення і теоретична систематизація об'єктив, знань про дійсність.

Джерело: Юридична енциклопедія: у 6-ти томах. Відп. редактор Шемшученко Ю. С.
URLhttps://leksika.com.ua/17490110/legal/nauka (дата звернення 14.04.2021).

 

👆Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.
Джерело: Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». 
URLhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звернення 14.04.2021).

 

 
👆Плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та / або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.
Джерело: Закон України «Про освіту».
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 14.04.2021). 

 

👆Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Джерело: Закон України «Про освіту».
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 14.04.2021).

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Методичні рекомендації про викладання іноземної мови у 2021/2022 навчальному році